Główna » Wydarzenia

09.02.13r. Diecezjalne spotk.przedst. Chórów, Zespołów i Orkiestr w Goleszowie.

W sobotę 9 lutego br. w sali ewangelickiej parafii w Goleszowie spotkali się przedstawiciele chórów, zespołów oraz orkiestr działających w Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augburskiego RP. Obrady zwołała  Komisja Chórów, Zespołów i Orkiestr wspomnianej diecezji, której  przewodniczy proboszcz goleszowskiej parafii ks. Roman Dorda.  W trakcie spotkania  dokonano

 podsumowania  minionego roku oraz  nakreślono ramowe plany na 2013 rok . Z ankiet  przesłanych przez  poszczególne  chóry  i zespoły wynika, że  na przestrzeni 2012 roku  w Diecezji Cieszyńskiej Kościoła E-A. społeczną służbą muzyki i śpiewu zajmowało się  ok. 1000 śpiewaków i muzyków, skupionych w 35 chórach i zespołach, które w sumie wystąpiły  niespełna 1000 razy w swoich  parafiach oraz poza nimi. Około 100 występów zarejestrowano  na rzecz środowiska oraz odnotowano 27 wyjazdów zagranicznych. Do podanych danych należy również doliczyć próby, których  łącznie w 2012 roku wszystkie ankietowane chóry i zespoły przeprowadziły 1600 razy.   Jest to bardzo znaczący dorobek ludzi oddanych tej wyjątkowej służbie muzyki i śpiewu. Podane liczby opierają się tylko na danych zaczerpniętych z deklarowanych „Ankiet” i nie obejmują wszystkie chóry ,zespoły, chóry młodzieżowe i dziecięce   działające w Diecezji, których w sumie jest  zarejestrowanych 67.  Mimo niepełnych danych  należy podkreślić wielkie zaangażownie  ludzi oddanych w tak potrzebnej służbie, za którą w gorących słowach dziękował prowadzący spotkanie przewodniczący Komisji ks. Roman Dorda. W  planach perspektywicznych,  zgromadzenie delegatów zaakceptowało propozycję zorganizownia w Kościele Jezusowym w Cieszynie w niedzielę dnia 21.04.2013r.  XXVI- Wiosenny  Zjazd Chórów i Zespołów.  Również w tym samym kościele zaplanowano w  miesiącu pażdzierniku br. przeprowadzić Jesienny Zjazd, którego głównym celem będzie uczczenie jubileuszu 130 lecia  urodzin ks. Pawła Sikory (1883-1972) , kompozytora i tłumacza wielu pieśni religijnych.  Kolejne spotkanie delegatów  chórów i zespołów Diecezji Cieszyńskiej  zaplanownao na dzień 15.05.2013 roku w Skoczowie. Reasumując, należy podkreślić, że goleszowskie spotkanie dało wszystkim  możliwość wzajemnej wymiany poglądów i doświadczeń w pracy z ludźmi, którzy oprócz obowiązków rodzinnych , zawodowych czy nauki oddają się pasji muzykowania oraz  śpiewu w formie bezinteresownej służby wobec Kościoła, środowiska a przede wszystkim w służbie  Bogu.    …” Śpiew łączy ludzi, przynosi radość! ”   

WalOr.