Główna » Wydarzenia

Skoczowska „Gloria” wybrała Zarząd! (12xfoto)

W skoczowskiej  „Glorii” w dniu 5 lutego 2013r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze podczas, którego podsumowano działalność chórów za 2012 rok , wybrano nowy zarząd  oraz składy służb pomocniczych. Dokonano również nakreślenia najbliższych chórówych zamierzeń i planów.  Zebraniu przewodniczył

 II proboszcz skoczowskiej parafii  ks. Mirosław Czyż w zastępstwie za proboszcza  ks. Adama Podżorskiego- opiekuna chórów . W pierwszej części  zapoznano zebranych ze sprawozdaniami finansowymi i sprawozdaniem prezesa obejmujący  rok 2012 oraz 5-letnią kadencję Zarządu (2008-2012).  W ostatnim pięcioleciu chór mieszany „Gloria” miał  233 próby oraz wystąpił 246 razy, chór żeński odpowiednio 218/156 a chór męski 221/216. Padane dane świadczą o wielkim zaangażowaniu chórzystów w służbie Bogu, Kościoła i środowiska. Po przedstawieniu sprawozdań, prezentacji wizualnej oraz przeprowadzonej dyskusji, ustępujący Zarząd otrzymał jednogłośne  absolutorium.  Kolejnym etapem  był wybór nowego Zarządu oraz służb pomocniczych. Z uwagi na brak zgody ustępujących członków zarządu na złożoną propozycję przeprowadzenia wyborów  przez aklamację przeprowadzono procedurę wyborów.  Z sali podano 7. kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. Z powodu braku podania większej ilości  kandydatów, za zgodą wyborców przeprowadzono jawne głosowanie. Po ukonstytuowaniu się  Zarząd  w kolejnej 5-letniej kadencji będzie pracował w składzie:   prezes -Władysław Walter Orawski,  sekretarz -Dorota Rogol, skarbnik- Anna Gruszczyk, z-ca ds. chóru żeńskiego – Weronika Orawska  członkowie: Wanda Juranek, Aniela Fender, Piotr Gruszczyk Wybrano również służby pomocnicze:   odwiedzinową w składzie :  Helena Kaleta, Anna Lorek, Maria Miech.  nutowi: Wanda Juranek (ch.żeński), Białoń Stefan i Piotr Gruszczyk (mieszany i męski), prowadzenie kroniki –Aniela Fender. W imieniu  Zarządu podziękowania złożył Prezes zwracając się jednocześnie z prośbą o pomoc i włączenie się wszystkich chórzystów w realizację planów i zamierzeń. W najbliszych  chórowych planach oprócz czynnego udziału w uroczystościach kościelnych i środowiskowych jest planowany  udział  w organizacji   tegorocznych obchodów 150 -lecia skoczowskiego  kościoła św. Trójcy  (26.o5.). W m-cu maju jest możliwy wyjazd chóru do Wrocławia. Rozważana jest także możliwość organizacji rodzinno-chórowych wczasów nad Bałtykiem  w drugiej połowie sierpnia br. (wniosek chórzystów).  Wpłynęło także  zaproszenie chóru (04/ 2014r.) do Niemiec, który prawdopodobnie będzie połączony z wyjazdem do Holandii (?).  …”Chórowe zamierzenia  znów są bogate w swej treści dlatego pokładajmy nadzieję w Bogu  w modlitwach , aby dał nam zdrowie i siły oraz błogosławił  w realizacji tego co przed nami” –powiedział Prezes chóru .Na zakończenie proboszcz ks. Mirosław Czyż podziękował wszystkim za aktywny udział w służbie Bogu i Kościoła. Życzył aby ta  służba  śpiewu, docierała do wszystkich serc, którzy dostrzegają  Bożą moc, dobroć i  łaskę ale również i do tych, którzy miotają się w życiowej wątpliwości w Jego istnienie.  Zebranie zakończono pieśnią „Potrzebnyś mi” oraz wspólną modlitwą.        

 foto: Piotr Gruszczyk, Jerzy Sikora, WalOr.