Główna » Wydarzenia

25.01.11r.”Gloria” podsumowała rok.(8xfoto)

Tradycyjnie, co roku Zarząd Chóru „Gloria” organizuje zebranie członków chóru podczas, którego dokonuje się podsumowania całokształtu pracy minionego roku oraz nakreśla wstępne zamierzenia na rok następny. Tak było 25 stycznia br. w sali chórowej przy ul Kossak Szatkowskiej 75 w Skoczowie, gdzie odbyło się  Zebranie Sprawozdawcze.  Powitania uczestników spotkania dokonał prezes chóru Władysław (Walter) Orawski, który wolą chórzystów pełni tą funkcję od 19 lat

zaś w chórze śpiewa już 32 lata.  Zebranie prowadził proboszcz skoczowskiej ewang. parafii ks. Adam Podżorski sprawujący  od 8 lat, także funkcję opiekuna chórów. Prezes odczytał sprawozdanie obejmujące najważniejsze dane liczbowe wraz z opisem wydarzeń w 2010 roku , w których uczestniczyły chóry „Gloria” . Skład osobowy chórów  na koniec minionego roku wynosił; Chór mieszany-59 członków, dyrygentem od 29 lat jest Bolesław Noga. Chór żeński liczył  -29 członkiń, dyrygentem od 5 lat jest Gabriela Targosz. Chór Męski liczył -20 członków, – dyrygentem od 29 lat jest Bolesław Noga. W  2010 roku chóry wystąpiły w kraju i zagranicą łącznie:  ch. mieszany- 47 razy. żeński -43 razy. męski -50 razy. Ilość prób chórów; odpowiednio; 47+48+46. Z danych wynika , że każdy członek uczestniczący w pracach dwóch chórów (83% chórzystów),  poświęcił  do spraw chórowych  średnio ok. 360 godzin swojego prywatnego czasu, co daje w pełni obraz rzeczywistego zaangażowania skoczowskich śpiewaków.  Chór nie posiada sponsorów i nie otrzymuje stałych dotacji. Działalność opiera głównie na  własnych członkowskich składkach i chęci służenia oraz  śpiewania.  Chórzyści „Glorii”, chętnie włączają się w różne akcje niesienia pomocy potrzebującym . W roku sprawozdawczym do sztabu WOŚP przekazano kwotę 1 582,80zł zebraną po zorganizowanym  „Koncercie Kolęd”(06.01.10). Z inicjatywy Zarządu „Glorii” , także zorganizowano Koncert Charytatywny pn. „Skoczowskie Chóry i Zespoły – Powodzianom” (11.06.10) w którym wystąpiło 11 chórów, zespołów i orkiestra. Zebrano wówczas kwotę 3 399,20zł., która została przekazana skoczowskiemu MOPS -prowadzącemu akcję pomocy ludziom poszkodowanym w powodzi.  „Gloria” chętnie służy także środowisku ; śpiewała m.in. dla pensjonariuszy POPS w Pogórzu(19.01.10) a także zachęcała mieszkańców skoczowskiej Gminy do wspólnego śpiewania kolęd na Rynku(28.12.10) co w pełni się udało. Oprócz krajowych  wyjazdowych koncertów np. do  Bytomia- Miechowic czy  Mikołajek, chór w 2010r. śpiewał w Czechach oraz po raz pierwszy w swej historii, także w Rumunii.  (Nadlac , Timisoara). Podczas zebrania nakreślono, także dalsze  zamierzenia i plany związane z funkcjonowaniem, występami w kraju i zagranicą. Na zakończenie spotkania Prezes dziękując Dyrygentom oraz Wszystkim Chórzystom  powiedział;  „…niechaj  skoczowski chórowy śpiew nadal  rozbrzmiewa  nie tylko w kościołach różnych wyznań, teatrach czy w salach koncertowych w kraju i zagranicą  ale także w naszych sercach. Dlatego prośmy Boga w modlitwach,  aby dał nam zdrowie i siły oraz  błogosławił naszym wszystkim  zamierzeniom.  By mimo wielu trudności związanych z pracą zawodową, społeczną, nauką i innymi  obowiązkami w tym rodzinnymi, zachęcał wszystkich chętnych do uczestnictwa we wspólnym śpiewaniu na chwałę Jego imienia.  „Soli Deo Gloria” .

 wo.

.